Usposabljanje prostovoljcev

Posebno skrb posvečamo usposabljanju prostovoljcev, za katere vsako leto organiziramo intenzivni seminar (neformalno izobraževanje in usposabljanje). Cilji in nameni tega usposabljanja so vzpodbujanje in krepitev motivacij med mladimi za prostovoljno delo na področju primarne preventive, pridobivanje znanja in veščin ter vrednostnih usmeritev, pomembnih za udeležbo pri kontinuiranem (dalj časa trajajočem) prostovoljskem delu in promociji prostovoljskega dela med mladimi v lokalni skupnosti. V ospredju je fokusirano usposabljanje, pridobivanje ustreznih znanj in veščin za izvajanje primarno preventivnega projekta »Mladinske delavnice«. Namen projekta je usposabljanje mladih za prostovoljno delo (med 17. in 25. letom oz. v izjemnih primerih do 33 leta) na področju primarne preventive in promocije na področju duševnega zdravja oz. za izvajanje programa »Mladinske delavnice«. Poleg tega je namen našega programa vgraditev vrednot, na katerih temelji prostovoljno delo, v mladinsko kulturo v lokalni skupnosti. Kultura življenja mladih naj bi temeljila na humanistično eksistencialističnih vrednotah, solidarnosti in medsebojni pomoči, tolerantnosti do drugačnih, vzajemnosti, samozaupanju in samozavesti. Naša želja je, da bi z našim programom prispevali h krepitvi tovrstnih vrednot med mladimi, še zlasti pa k izgradnji življenjskega stila, ki bo temeljil na neodvisnosti in socialnem čutu za sočloveka.

Istočasno je namen tudi vzpodbujanje osebnostne in profesionalne rasti in razvoja prostovoljcev. Aktivna udeležba na usposabljanju omogoča pridobivanje znanj, izkušenj in vedenjskih vzorcev, ki imajo zelo pozitiven vpliv na mlade udeležence le-tega (glej Evalvacijsko poročilo za tekoče leto). Udeležba na usposabljanju evidentno vpliva na zvišanje stopnje njihove osebnostne, profesionalne in socialne kompetentnosti. Za njih to tudi predstavlja pripravo za bodočo zaposlitev in ne le zato, ker dobivajo znanja in izkušnje, ki jih tekom rednega študija niso deležni (pri nas žal predmet “Mentalna higiena” še vedno ni vključen v redni del programa študija na nobeni od študijskih smeri), temveč tudi zato, ker to delo na usposabljanju močno vpliva na njihov osebnostni razvoj (rezultati že opravljenih raziskav od leta 1990-1993, kot tudi rezultati internih evalvacij).

 

METODE DELA

Seminar je intezivnega tipa in temelji na izkustvenem učenju v majhnih skupinah. Prežet je z diskusijami v majhnih skupinah in podajanju znanj skozi predavanja. Osnovna metoda dela je delavnica. Gre za sklop socialnih iger, igranja vlog ter simulacijskih iger, nedokončanih zgodb, vodenih fantazij ipd., ki so povezane v celoto, s poldirigiranimi diskusijami, ki se nanašajo na določeno temo. Vsaka delavnica ima jasno opredeljene cilje in namene, ob izdiferencirani strukturi, ki narekuje določen vrstni red socialnih iger in drugih tehnik, kombiniranih s poldirigiranimi razgovori. Ta metoda omogoča emocionalno in intelektualno vključenost vseh udeležencev ter posredovanje znanja na osnovi učenja skozi lastno izkušnjo in odkrivanje. Delavnice ne vsebujejo konkretnih receptov za probleme (paleto rešitev za paleto problemov), temveč predstavljajo psiho-socialni ambient, v okviru katerega se eksperimentira in išče optimalna rešitev za problem, ki je definiran v delavnici. To metodo smo razvili v okviru projekta »Mladinske delavnice« in se je izkazala kot zelo uspešna v procesu usposabljanja prostovoljcev.

 

Dostopnost
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag(\'js\', new Date()); gtag(\'config\', \'UA-7082982-8\');