Ponudba aktivnosti za osnovne šole

 

Poleg aktivnosti, ki jih v okviru preventivnega projekta “Mladinske delavnice” na osnovnih šolah izvajamo sistematično in kontinuirano iz tedna v teden skozi celo šolsko leto, je v okviru koncepta našega projekta predvideno, da lahko za učence višjih razredov OŠ izvajamo tudi občasne aktivnosti. Te aktivnosti oz. vsebine so lahko namenjene tudi učencem oz. šolam, ki drugače niso vključene v kontinuirani del izvedbe projekta in ki na ta način lahko vsaj delno pridobijo znanja, izkušnje in informacije, ki imajo preventivne učinke oz. prispevajo k zmanjševanju tveganja za nastajanje psihosocialnih odklonskosti pri najstniški populaciji osnovnošolske starosti.

 

Aktivnosti, ki jih lahko občasno izvajamo na osnovnih šolah (npr. v okviru naravoslovnih, tehničnih dni ali drugih ur dejavnosti, predvidenih za dodatne aktivnosti), spodbujajo pozitivni psihosocialni razvoj mladostnikov ter prispevajo k preprečevanju nastajanja in utrjevanja vedenj, rizičnih za zdravje in progresivni razvoj (konzumiranje in razvoj odvisnosti od PAS, medvrstniško nasilje in antisocialno vedenje, širjenje spolno prenosljivih bolezni itd.).

 

 

Način izvedbe

Pri izvedbi aktivnosti bomo uporabili naslednje metode in tehnike dela:

 

– Izvedba občasne aktivnosti lahko vključuje ogled filma + delavnico (4 šolske ure) ali pa zgolj izvedbo delavnice (2 šolski uri).

– Na začetku bi si skupaj z učenci ogledali film, ki je tematsko povezan z aktivnostjo, v katero bodo vključeni učenci. Za uspešno izvedbo bi potrebovali ustrezne prostorske in tehnične pogoje (dovolj velik prostor za vse vključene učence; delujoč računalnik z ustreznim programom za predvajanje filmov iz DVD-ja, delujoč projektor in zvočnike). Ogled filma traja od 90 do 120 min.

 

– Po ogledu filma se učenci razdelijo v manjše skupine (do max. 14 učencev v eni skupini), ki so v ločenih prostorih deležni izkustvenih delavnic na temo, ki je v povezavi z ogledanim filmom oz. s temo aktivnosti. To so v naprej pripravljene in strukturirane delavnice, ki imajo v naprej določen vrstni red aktivnosti, ki se izvajajo in ki vsebujejo paleto socialnih iger, nedokončanih zgodb, vodenih fantazij ipd., prežetih s poldirigiranimi diskusijami. Delavnica, kot metoda skupinskega dela, ki smo jo razvili v okviru projekta “Mladinske delavnice”, je učinkovita oblika izkustvenega učenja, ki omogoča udeležencem pridobivanje znanja in veščin na sproščen in zabaven način. Trajanje delavnice je 90 minut. Za uspešno izvajanje potrebujemo toliko ločenih prostorov, kolikor je skupin vključenih učencev.

 

 

Teme aktivnosti

Tematski sklopi oz. vsebine, ki jih predlagamo za izvedbo na vaši šoli za učence 8. in 9. razredov so naslednje:

 

1. Medvrstniško nasilje

Namen: vzpodbujanje razvoja miselnih, čustvenih in vedenjskih vzorcev, ki so koristni za ustrezno odzivanje na nasilniško vedenje; pridobivanje znanj, izkušenj ter socialnih veščin, potrebnih za razreševanje medsebojnih nesporazumov in konfliktov brez nasilja; spodbujanje razvoja samokontrole ter širjenje repertoarja notranjih kapacitet za razumevanje in obvladovanje lastne jeze in sorodnih negativnih stanj, povezanih z nasiljem.

Možne teme delavnic so:

a) Nasilje in mladi?

b) Reševanje konfliktov

c) Kako z jezo

 

 

2. Perspektiva prihodnosti

Namen: spodbujanje proaktivnega odnosa do svojega okolja in svojih lastnih ciljev ter spodbujanje razvoja notranjega lokusa kontrole; zmanjševanje anksioznosti, nelagodja in negotovosti glede lastne prihodnosti ter kristalizacija svojih kratkoročnih in daljnoročnih življenjskih ciljev; oblikovanje osnutka “akcijskega načrta” za uresničevanje svojih ambicij v naslednjem razvojnem obdobju.

Možne teme delavnic so:

a) Moja prihodnost – zame priložnost

b) O odraslosti

c) Kaj bi želel biti, ko odrastem

 

3. Odvisnost od PAS

Namen: pridobivanje znanja ter vrednostnih usmeritev, ki omogočajo razkrajanje napačnih prepričanj in predsodkov v zvezi s psihoaktivnimi substancami; spodbujanje razvoja odpornosti na socialni pritisk vrstniške skupine ter spodbujanje razvoja samospoštovanja in notranjega lokusa kontrole; spodbujanje razvoja ustreznih socialnih veščin ter vedenjskih vzorcev za uspešno in konstruktivno reševanje svojih psihosocialnih težav in konfliktov.

Možne teme delavnic so:

a) Droge in odvisnost

b) Alkohol in odvisnost

c) Reševanje konfliktov

 

4. Razvoj odgovorne spolnosti

Namen: pridobivanje znanja o virusu HIV in drugih spolno prenosljivih boleznih ter možnostih ustrezne zaščite pred njimi; usposabljanje za preprečevanje spolno prenosljivih bolezni in nezaželene nosečnosti; vzpodbujanje razvoja vedenjskih vzorcev, stališč in vrednostnih usmeritev, ki so v prid zdravi in varni spolnosti, progresivni rasti in razvoju posameznika; pridobivanje znanja o rizičnem vedenju, ki lahko privede do okužbe z virusom HIV.

Možni temi delavnice sta:

a) AIDS in druge spolno prenosljive bolezni

b) O moških in ženskah

 

5. Medosebni odnosi

Namen: spodbujanje razvoja ustreznih znanj, vrednostnih usmeritev in socialnih veščin za uspešno oblikovanje pozitivnih medosebnih odnosov; razkrajanje stereotipov in predsodkov kot dejavnikov, ki ovirajo vzpostavljanje in razvoj medosebnih odnosov; spodbujanje razvoja ustreznih strategij za ohranjanje in krepitev medosebnih odnosov ter širjenje lastne socialne mreže.

Možne teme delavnic so:

a) Verbalna komunikacija

b) Neverbalna komunikacija

c) Družbena omrežja – “Jaz nisem število lajkov”

 

Vse zgoraj navedene delavnice se lahko izvajajo v kombinaciji s filmom lahko pa tudi samostojno, brez ogleda filma, v tem primeru trajanje akltivnosti obsega dve šolski uri. V kolikor se šola odloči, da v program aktivnosti vključimo tudi ogled filma, je potrebno pri načrtovanju aktivnosti upoštevati še čas namenjen ogledu filma (cca. še dve dodatni šolski uri).

Izbiro filma predlagamo na društvu, sicer pa je mogoče v dogovoru s svetovalno službo izbrati tudi kakšen drug film.

 

 

Pogoji za izvedbo

1. V kolikor je šola na območju Mestne občine Ljubljana, bo izvedba aktivnosti za šolo in sodelujoče učence brezplačna, z ozirom na to, da izvedbo preventivnega projekta “Mladinske delavnice” v obdobju 2017-2018 sofinancira MOL, Oddelek za socialno in zdravstveno varstvo ter da so predlagane aktivnosti programsko povezane z izvajanjem tega projekta. V primeru, da se šola nahaja izven MOL-a, stane izvedba enkratne aktivnosti 100 EUR* (bruto).

 

2. Pričakujemo, da šola podpiše soglasje, če ga že ni, da se bodo nekatere od zgoraj omenjenih aktivnosti na vaši šoli izvajale v prihodnjih 3 letih kot programski del izvedbe preventivnega projekta “Mladinske delavnice”.

 

3. Pričakujemo, da nam šola za izvedbo aktivnosti omogoči brezplačno uporabo prostorov in potrebne tehnične opreme (računalnik, projektor, …) ter pomoč pri sami organizaciji in izvedbi aktivnosti (obveščanje učencev, prisotnost razrednikov pri ogledu filma, ipd.).

 

V primeru, da se odločite, da bi katerega od predlaganih tematskih sklopov uvrstili v letni načrt za šolsko leto 2018/19 na vaši osnovni šoli, vas prosimo, da nas o tem čim prej obvestite, da bi vam lahko poslali soglasje o izvedbi projektnih aktivnosti na vaši šoli v prihodnjem obdobju. To soglasje potrebujemo za uspešnejše načrtovanje našega dela kot tudi za konkuriranje na letošnjem razpisu MOL-a za pridobivanje finančnih sredstev za prihodnje obdobje.

 

Pisno obliko ponudbe najdete TU.

Soglasje za izvedbo aktivnosti na šoli pa TU.

 

 

Za dodatne informacije glede izvedbe zgoraj predlaganih aktivnosti se lahko preko telefona (01 426 95 61) ali elektronske pošte (drustvopd.delo@amis.net) obrnete na naše društvo.


* Ta cena velja za izvedbo programa v do 2 razredih hkrati. Izvedba v vsakem dodatnem razredu stane 50 EUR. V primeru, da je šola od središča Ljubljane oddaljena več kot 10 km, se tej ceni dodajo še potni stroški, ki jih za izvajalca krije OŠ, na kateri se bo aktivnost izvajala.

Dostopnost
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag(\'js\', new Date()); gtag(\'config\', \'UA-7082982-8\');