Pišite nam

Naslov in sedež društva:
Društvo za preventivno delo
Tržaška cesta 2
SI- 1000 Ljubljana

E: drustvo.pd@guest.arnes.si
T: +386 (0)1 426 95 60
T: +386 (0)1 426 95 61
F: +386 (0)1 426 13 89

Delovni čas: vsak delovni dan od 9h do 17h.
Facebook: Društvo za preventivno delo

Člani organov

PREDSEDNIK DRUŠTVA:
Zoran Maksimović, univ. dipl. psih.

UPRAVNI ODBOR:
predsednik:
Borut Kožuh, prof. soc. ped.

člani/ce:
Andreja Močnik Kožič, univ. dipl. soc. ped.
Marjan Kokot, univ. dipl. soc.
Gregor Seme, prof. soc. ped.
Zoran Maksimović, univ. dipl. psih.

NADZORNI ODBOR:
predsednica:
Ljudmila Zupančič, univ. dipl. soc. del.

član/ica:
Danila Jurgec, dipl. soc. del.
dr. Boštjan Bajec, univ. dipl. psih.

DISCIPLINSKA KOMISIJA:
predsednica:
Barbara Žaler Černe

član/ica:
Pavla Škerjanec, univ. dipl. soc.
Sanja Veljić Erker, univ. dipl. kom., monte. ped. 

Zgodovina društva

17.10.1995

Ustanovitev Društva za preventivno delo.

28.9.2007

Pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja.

4.2.2008

Pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega in zdravstvenega varstva.

20.11.2015

Strokovna verifikacija javnega socialnovarstvenega programa “Mladinske delavnice”, ki jo podeljuje Socialna zbornica Slovenije.

POSLANSTVO, CILJI IN NAČELA

Poslanstvo društva

Društvo za preventivno delo (Društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so se združile z namenom medsebojnega informiranja, izmenjave izkušenj, izpopolnjevanja znanj ter delovanja na področju zaščite in krepitve duševnega zdravja oziroma prevencije v okviru socialnega varstva, zdravstvenega varstva ter vzgoje in izobraževanja. (I. Člen statuta Društva).

Cilji:

 • Naš cilj delovanja je širjenje individualnih in socialnih možnosti za doseganje čim višjega nivoja kakovosti duševnega zdravja in kakovosti življenja posameznika, skupin in socialne skupnosti v celoti v Republiki Sloveniji.
 • Društvo deluje v smeri razširjanja individualnih in socialnih možnosti za uspešno obvladovanje individualno-razvojnih življenjskih kriz in v smeri odpiranja poti oziroma možnosti za progresivno rast in razvoj posameznika, skupin in socialne skupnosti v celoti.
 • Društvo deluje v smeri preprečevanja človeškega trpljenja in pomoči v stiski posameznikom in skupinam v obdobjih akutnih življenjskih kriz s ciljem, da jih uporabnik čim bolj uspešno in samostojno obvlada in jih izkoristi za svojo progresivno rast in razvoj, kot tudi za rast in razvoj skupine kateri pripada in socialne skupnosti v celoti.
 • Društvo deluje v smeri preprečevanja odvisnosti od prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih substanc, preprečevanja nekemične odvisnosti, kot tudi v smeri preprečevanja socialno in psihološko patoloških oblik vedenja (npr.: samomor, samopoškodbeno vedenje, medvrstniško nasilje in delinkventnost, psihične bolezni itd.).

Cilje svojega delovanja Društvo realizira skozi doseganje naslednjih nalog:

 • Organizira in izvaja občasne in dolgoročne programe in projekte na področju socialne preventive oziroma primarne, sekundarne in terciarne skrbi za duševno zdravje ljudi, v okviru socialnega varstva, zdravstvenega varstva ter vzgoje in izobraževanja.
 • Organizira in izvaja izobraževanja in izpopolnjevanja ter posreduje informacije in znanje (tribune, predavanja, seminarji in tečaji, okrogle mize itd.) za svoje člane in druge, ki so zainteresirani za dvigovanje nivoja profesionalne kompetence in kakovosti dela na področju socialne prevencije oziroma zaščite in krepitve duševnega zdravja prebivalcev RS.
 • Vzpodbuja in samostojno izvaja založniško dejavnost na področju svojega delovanja (monografije, priročniki, zborniki, knjige, časopisi itd.).
 • Vzpodbuja in samostojno izvaja raziskovalno dejavnost na področju svojega delovanja.
 • Organizira in izvaja programa svetovanja in drugih oblik pomoči, namenjene ljudem v stiski, ki so v obdobju življenjskih kriz oziroma imajo psihosocialne težave nastale zaradi akutnih življenjskih kriz v katerih se nahajajo.

Načela:

 • Načelo dobre prakse

To pomeni, da pri svojem delu člani spoštujejo kodeks in etiko dela v svetovalnem delu z ljudmi, visoke strokovne standarde ter enakost uporabnikov ne glede na spol, raso, narodnost ali materialni in drugi status.

 • Načelo prostovoljnosti

Uporabniki se prostovoljno vključujejo v program in projekte Društva ter prostovoljno iz njih izstopijo. Zainteresiranost in motiviranost uporabnikov oziroma njihove potrebe so temelj vseh programov Društva.

Članstvo v Društvu je prostovoljno.

Osnova programskega delovanja Društva je utemeljena na prostovoljnem delu. Pri tem se prostovoljnost ne nanaša na kakovost dela, temveč na nesorazmerno povrnitev stroškov za opravljeno delo.

 • Načelo strokovnosti

Člani in sodelavci Društva utemeljujejo svoje delo na dosežkih znanstvenih ved in disciplin, ki se direktno ali indirektno ukvarjajo z duševnim zdravjem posameznika, kot področjem svojega raziskovanja in obravnave (npr.: mentalna higiena, psihologija, psihiatrija, medicina, biologija, pedagogika, socialna pedagogika, socialno delo, sociologija, filozofija, antropologija itd.). Pri tem je paradigma delovanja Društva interdisciplinarnost in timsko delo kakor pri raziskovalnem tako tudi pri praktičnem delu za uporabnike.

 • Načelo pomoči za samopomoč

Celovito praktično delovanje Društva izvira iz eksistencialistično-humanističnega vrednostnega okvira. Člani Društva pri svojem delu z uporabniki dajejo prednost spremembi, nestereotipnemu vrednotenju življenjskih možnosti, odgovornosti za svoje življenje ter opiranju na svoje lastne moči in pogum, da si drugačen, svojstven in avtentičen. Člani dajejo prednost razumevanju življenjskih težav in kriz, kot možnosti in priložnosti za svojo progresivno rast in razvoj, kot tudi za progresivno rast in razvoj skupin katerim pripadajo ter rast in razvoj socialne skupnosti v celoti. Pri tem je avtonomnost in soodgovornost uporabnikov za procese, ki se dogajajo znotraj programov v katere so se vključili, temelj praktičnega delovanja vseh programov Društva.

Smo člani:

Sedež društva

Dostopnost
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag(\'js\', new Date()); gtag(\'config\', \'UA-7082982-8\');